Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży Kraków

Sporządzamy umowy sprzedaży, w tym przede wszystkim zajmujemy się spisywaniem umów sprzedaży nieruchomości, które według polskiego prawa muszą przybrać formę aktu notarialnego. Wśród nich można wymienić przede wszystkim umowę sprzedaży:

  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • nieruchomości gruntowej, w tym działki niezabudowanej.

Sprzedaż może dotyczyć nie tylko domu lub mieszkania, ale też np. garażu. Przed ustalonym spotkaniem z Notariuszem, na którym powinna pojawić się zarówno osoba kupująca, jak i sprzedająca, należy ustalić, czy w notarialnej umowie sprzedaży ma zostać ustanowiona hipoteka np. na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na zakup nieruchomości czy na zabezpieczenie zapłaty ceny sprzedaży jeżeli termin zapłaty ceny jest odroczony w czasie. Warto także wiedzieć, że własność nieruchomości przechodzi na nabywcę z chwilą podpisania aktu w Kancelarii Notarialnej, a nie po zapłacie ceny sprzedaży.

Jakie obowiązki wynikają z zawarcia notarialnej umowy sprzedaży?

Kupujący musi uiścić opłatę w wysokości i terminie, które wynikają z zawartej w Kancelarii umowy sprzedaży. Ponadto jest on zobowiązany w terminie do 14 dni do zawiadomienia odpowiedniego urzędu gminy/miasta o zawartej umowie celem naliczania podatku od nieruchomości od nowego właściciela.

Jakie koszty wiążą się z umową sprzedaży nieruchomości?

Kupujący powinien uiścić w Kancelarii opłatę sądową za dokonanie wpisów w księgach własności, w tym np. za wpis własności czy wpis hipoteki do księgi wieczystej. Warto zaznaczyć, że opłaty te do odpowiednich urzędów odprowadza za kupującego notariusz. Należy również zapłacić taksę notarialną za sporządzenie umowy sprzedaży (nie wyższą niż wskazano w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości), a także za wypisy aktu (6 zł za każdą rozpoczętą stronę).

Ponadto warto pamiętać, że czasami może wystąpić po stronie sprzedającej obowiązek zapłaty podatku dochodowego jeżeli nieruchomość zostanie zbyta przed upływem 5 lat od jej nabycia, wówczas sprzedający musi uiścić do urzędu skarbowego (już bez pośrednictwa notariusza) podatek dochodowy od przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, którego podstawa wynosi 19%.