Jak napisać testament by chronić siebie i bliskich?

Czym jest i kto może sporządzić testament? 

Testament  polega na dokonaniu czynności prawnej na podstawie, której spadkodawca rozrządza posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. Uregulowanie szczególnych rozrządzeń określanych mianem mortis causa możliwe jest wyłącznie w drodze testamentu.  Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym testament może sporządzić i odwołać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, to jest co do zasady osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Testament sporządzony przez osobę nieposiadającą zdolności testowania jest bezwzględnie nieważny. Testament jest jednostronną czynnością i z uwagi na jego osobisty charakter nie może być sporządzony wspólnie z inną osobą oraz nie może być sporządzony przez przedstawiciela (pełnomocnika).

Rodzaje testamentów 

W polskim prawie cywilnym wyróżnione zostały dwie kategorie testamentów, a są to testamenty szczególne oraz zwykłe. Testamenty szczególne sporządzane są wyjątkowych okolicznościach, w szczególności gdy istnieje obawa rychłej śmierci czy czas wojny, obejmują one testamenty ustne, podróżne oraz wojskowe. Testamenty zwykłe z uwagi na doniosłość obejmują trzy formy, do których zaliczamy testamenty własnoręczne (holograficzne), urzędowe (allograficzne) oraz notarialne.

Testament notarialny

Testament notarialny zaliczany do grupy testamentów zwykłych stanowi jedną z najbezpieczniejszych form rozrządzania majątkiem. Sporządzany jest z zachowaniem wymogów przewidzianych w ustawie prawo o notariacie oraz cechuje się najwyższą starannością z uwagi na obwarowania aktu notarialnego rygorystycznymi wymogami formalnymi. Zdecydowanie się na sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego minimalizuje ryzyko jego podważenia, sporządzenia go sprzecznie z prawem jak również wyklucza pojawienia się ewentualnych wątpliwości co do jego wykładni. Sporządzając testament w formie aktu notarialnego od razu można zawnioskować o jego wpis do  Notarialnego Rejestru Testamentów

Jak sporządzić testament u notariusza?

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności notarialnej między innymi gdy strona pragnie nadać czynności formę notarialną, a więc do sporządzenia testamentu notarialnego wystarczy ustne oświadczenie woli, które następnie zostanie spisane w formie aktu notarialnego. Spadkodawca powinien przede wszystkim ustalić sposób rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci i poda dane osób które chce powołać do spadku. Wyłącznie testament sporządzony w formie aktu notarialnego uprawnia do umieszczenia w nim tak zwanego zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem mogą być poszczególne składniki majątkowe między innymi nieruchomości

Jak sporządzić testament własnoręczny ?

Testament własnoręczny jest testamentem zwykłym i musi zostać sporządzony przez Spadkodawcę w całości pismem odręcznym, być opatrzony datą i zawierać podpis Spadkodawcy. Brak daty, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności Spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do jego treści lub wzajemnych stosunków kilku testamentów -nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego. Testament własnoręczny nie powinien zawierać rozrządzenia poszczególnymi składnikami majątku, bowiem w takim przypadku mogą pojawić się wątpliwości co do jego wykładni. Aby uniknąć zagrożenia iż testament sporządzony własnoręcznie będzie nieważny lub zostanie sporządzony tak, że konieczna będzie przeprowadzenie jego interpretacji, warto zdecydować się na sporządzenie testamentu notarialnego.