Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane
lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne Kraków

W naszej kancelarii wykonujemy pełen wachlarz czynności notarialnych, oferując obsługę na najwyższym poziomie. Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie Notariusz sporządza m.in. akty notarialne, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Opracowujemy np.:

 • umowy sprzedaży nieruchomości/spółdzielczych własnościowych praw do lokalu;
 • przedwstępne umowy sprzedaży;
 • umowy darowizn;
 • umowy deweloperskie;
 • umowy działu spadków;
 • umowy zniesienia współwłasności;
 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy);
 • umowy o podział majątku wspólnego;
 • ustanowienie służebności gruntowych, służebności osobistych, służebności przesyłu;
 • ustanowienie hipotek;
 • umowy dożywocia;
 • umowy zamiany nieruchomości;
 • umowy/statuty spółek/akty założycielskie spółek;
 • testamenty;
 • akty poddania się egzekucji.

Ponadto sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia, które mają moc sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia Notariusz dokonuje jego wpisu do Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Od razu po dokonaniu wpisu zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Oprócz tego wśród naszych usług notarialnych można wymienić:

 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizyczne;
 • sporządzanie poświadczeń – Notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów – na żądanie stron;
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Wykonujemy także inne usługi notarialne wynikające z odrębnych przepisów.

Spisywanie protokołów notarialnych

Zajmujemy się spisywaniem protokołów w formie aktu notarialnego. W przypadkach przewidzianych prawem Notariusz spisuje: protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych. Ponadto Notariusz spisuje protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne – w szczególności stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także niestawiennictwa strony drugiej, na żądanie strony stawającej.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, czynność może być dokonana poza kancelarią jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

– ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie