Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane
lub pragną nadać formę notarialną.

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

sporządza akty notarialne,  jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron, w tym między innymi:

 • umowy sprzedaży nieruchomości/spółdzielczych własnościowych praw do lokalu
 • przedwstępne umowy sprzedaży
 • umowy darowizn
 • umowy deweloperskie
 • umowy działu spadków
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)
 • umowy o podział majątku wspólnego
 • ustanowienie służebności gruntowych, służebności osobistych, służebności przesyłu
 • ustanowienie hipotek
 • umowy dożywocia
 • umowy zamiany nieruchomości
 • umowy/statuty spółek/akty założycielskie spółek
 • testamenty
 • akty poddania się egzekucji

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które mają moc sądowego stwierdzenia nabycia spadku, niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia Notariusz dokonuje jego wpisu do Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia i od razu po dokonania wpisu zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma on skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;

podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizyczne;

sporządza poświadczenia, notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

spisuje protokoły, w przypadkach prawem przewidzianych Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych. Ponadto notariusz spisuje protokoły (w tym protokoły dziedziczenia) w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne a w szczególności stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej;

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

składa wnioski o wpis w księdze w księdze wieczystej;

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, czynność może być dokonana poza kancelarią jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

– ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie