Umowa działu spadku

Umowa działu spadku

Umowa działu spadku ma na celu rozdysponowanie aktywów spadkowych – majątku i praw wchodzących w skład spadku – pomiędzy spadkobierców. Sporządzenie umowy działu spadku staje się możliwe po śmierci spadkodawcy, jednak aby doszło do jej zawarcia należy w pierwszej kolejności sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia lub uzyskać prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zgłosić nabycie spadku do Urzędu Skarbowego, a następnie spadkobiercy – ustawowi ewentualnie wskazani w sporządzonym testamenciemuszą dojść do pełnego porozumienia w jaki sposób chcą dokonać działu spadku, w innym przypadku konieczne staje się dokonanie działu spadku na drodze sądowej.

Co z długami spadkowymi w przypadku działu spadku?

Zgodnie z art. 1030 kodeksu cywilnego do chwili przyjęcia spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, a od chwili przyjęcia spadku ponoszą odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe i jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów, zaś od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.