Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które to dokumenty, po ich zarejestrowaniu w Rejestrze Spadkowym, mają skutek prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego, na podstawie testamentu, zarówno sporządzonego w formie aktu notarialnego, jak i w formie pisemnej. Notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia w przypadku testamentów szczególnych – ustnych, podróżnych oraz wojskowych.

Istotne jest jednak to, że aby notariusz mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, wszyscy potencjalni spadkobiercy (zarówno ci wskazani w testamencie, jak i ci, których prawo do spadku wynika z ustawy) muszą być między sobą zgodni. W innym przypadku spadkobiercom pozostaje tylko druga forma stwierdzenia nabycia spadku – poprzez postępowanie sądowe.

 

Protokół dziedziczenia

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia poprzedzone jest spisaniem protokołu dziedziczenia. Szczegóły tego procesu i wszelkie wymogi formalne względem tych dokumentów zostały opisane w ustawie prawo o notariacie – artykułach 95 c oraz 95 f. Do protokołu dziedziczenia załącza się: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy, projekt protokołu dziedziczenia oraz protokoły obejmujące oświadczenia o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem, o ile zostały sporządzone, inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.