Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia ze skutkiem prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Mogą one dotyczyć zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i być sporządzane na podstawie pisemnego testamentu spadkodawcy, w tym tego, który przybrał formę aktu notarialnego. Niestety sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest niemożliwe w przypadku testamentów szczególnych – ustnych, podróżnych oraz wojskowych.

Istotne jest jednak to, że aby Notariusz mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, wszyscy potencjalni spadkobiercy (zarówno ci wskazani w testamencie, jak i ci, których prawo do spadku wynika z ustawy) muszą być między sobą zgodni. W innym przypadku spadkobiercom pozostaje tylko druga forma stwierdzenia nabycia spadku – poprzez postępowanie sądowe.

Protokół dziedziczenia

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia poprzedza spisanie protokołu dziedziczenia. Szczegóły tego procesu i wszelkie wymogi formalne względem tych dokumentów zostały opisane w ustawie Prawo o notariacie – artykułach 95 c oraz 95 f. Do protokołu dziedziczenia załącza się: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy, projekt protokołu dziedziczenia oraz protokoły obejmujące oświadczenia o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem, o ile zostały sporządzone lub spisane, inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.