Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży Kraków

Notariusz sporządza umowy sprzedaży, przede wszystkim dotyczące nieruchomości, które według polskiego prawa muszą przybrać formę aktu notarialnego. Wśród nich można wymienić przede wszystkim umowę sprzedaży:

  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • nieruchomości gruntowej, w tym działki niezabudowanej.

Przed ustalonym spotkaniem z notariuszem, na którym powinna pojawić się zarówno osoba kupująca, jak i sprzedająca, należy ustalić, czy w umowie sprzedaży ma zostać ustanowiona hipoteka np. na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na zakup nieruchomości czy na zabezpieczenie zapłaty ceny sprzedaży, jeżeli termin zapłaty ceny jest odroczony w czasie. Własność nieruchomości przechodzi na nabywcę z chwilą podpisania aktu w kancelarii notarialnej, a nie po zapłacie ceny sprzedaży.

 

Jakie obowiązki wynikają z zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego?

Kupujący musi uiścić opłatę (cenę sprzedaży) w wysokości i terminie, które wynikają z zawartej w kancelarii umowy sprzedaży. Ponadto jest on zobowiązany w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży do zawiadomienia odpowiedniego urzędu gminy o zawartej umowie celem naliczania podatku od nieruchomości od nowego właściciela.

 

Jakie koszty wiążą się z umową sprzedaży nieruchomości?

Kupujący powinien uiścić w kancelarii notarialnej opłatę sądową za dokonanie wpisów w księgach wieczystych, w tym np. za wpis własności czy wpis hipoteki do księgi wieczystej. Warto zaznaczyć, że opłaty te pobiera i odprowadza do odpowiednich urzędów za kupującego notariusz. Należy również zapłacić taksę notarialną za sporządzenie umowy sprzedaży (nie wyższą niż wskazano w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości), a także za wypisy aktu (6 zł za każdą stronę).

Ponadto warto pamiętać, że czasami może wystąpić po stronie sprzedającej obowiązek zapłaty podatku dochodowego, jeżeli nieruchomość zostanie zbyta przed upływem 5 lat od jej nabycia, wówczas sprzedający może być zobowiązany uiścić do urzędu skarbowego (już bez pośrednictwa notariusza) podatek dochodowy od przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do umowy sprzedaży?

Do spisania umowy sprzedaży nieruchomości niezbędne są dowody tożsamości obu stron, numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także dokument stanowiący podstawę nabycia – np. akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia czy postanowienie sądu np. o stwierdzeniu nabycia spadku. W przypadku gdy część ceny sprzedaży ma być płacona pieniędzmi pochodzącymi z kredytu bankowego, należy okazać umowę kredytową. Dodatkowe dokumenty, jakie mogą okazać się niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, to: zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, wypis z rejestru gruntów, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, zaświadczenie dotyczące tego, czy działka jest objęta uproszczony planem urządzenia lasu, zaświadczenie o rewitalizacji, świadectwo charakterystyki energetycznej.

Należy podkreślić, że różne dokumenty będą wymagane w różnych wypadkach, co każdorazowo oceni notariusz. W tym celu zapraszamy do kontaktu.