Opłaty

Wszystkie porady prawne i informacje związane z czynnościami notarialnymi dokonywanymi
w naszej kancelarii są bezpłatne.

Opłaty notarialne

W celu indywidualnego ustalenia wysokości wszystkich opłat notarialnych prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

12 446-66-51
12 446-66-52
kancelaria@notariusze-krakow.pl

Za wykonywane czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o podatek VAT.

Przy dokonywaniu określonych czynności notarialnych w kancelarii notarialnej notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową.

 

Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza, to kwota, którą pobiera on za określoną usługę notarialną, taką jak np. sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia czy sprzedaży lokalu. Maksymalną wysokość taksy notarialnej reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Wysokość opłaty notarialnej za sporządzenie umowy sprzedaży czy umowy darowizny nieruchomości zależy od wartości przedmiotu umowy. W celu uzyskania dokładnej informacji o wysokości opłaty notarialnej za daną czynność oraz innych opłat związanych z czynnościami notarialnymi zapraszamy do kontaktu.

Istnieje możliwość umówienia się poza godzinami funkcjonowania kancelarii oraz w soboty, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Czy można uzyskać zwolnienie z opłat notarialnych?

W przypadku gdy strona czynności notarialnej znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie bez uszczerbku koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notarialnego, można ubiegać się o zwolnienie w całości lub części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Powyższe uregulowane jest w art. 6 ustawy prawo o notariacie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania strony sądu rejonowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty przedstawiające sytuację materialną.

W przypadku ustalenia przez sąd, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej uwzględnia wniosek oraz wyznacza notariusza, który dokona czynności notarialnej i w takiej sytuacji wynagrodzenie notariusza opłacone jest przez Skarb Państwa.