Akty notarialne

Akty notarialne Kraków

Sporządzamy akty notarialne dokumentujące dokonanie danej czynności prawnej. Niektóre umowy dla swej mocy prawnej muszą mieć formę aktu notarialnego. Wśród dokumentów, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego pod rygorem nieważności, wymienić można:

  • umowy sprzedaży nieruchomości,
  • umowy o dział spadku, jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość,
  • umowy darowizn nieruchomości,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy,
  • umowy o podział majątku wspólnego, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość,
  • umowy spółek: z o. o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych.

Jednak istnieje możliwość zabezpieczenia każdego rodzaju umowy formą aktu notarialnego, korzystając z usług Notariusza, jeśli taka jest wola stron. Formę umowy notarialnej może przybrać np. porozumienie, ugoda, umowa przedwstępna czy umowa o alimenty. Ponadto, pomimo iż nie jest to wymagane prawnie, zalecane jest sporządzanie testamentów w formie aktu notarialnego. Dzięki merytorycznej pomocy Notariusza można m.in. zyskać pewność, że ostatnia wola zostanie spisana zgodnie z regulacjami i nie będzie wątpliwości, co do jej egzekwowania.

Odpisy aktów notarialnych

Wydajemy wypisy i odpisy aktów notarialnych, które zostały sporządzone w naszej Kancelarii. Oryginały aktów notarialnych, które sporządzili Państwo w naszej Kancelarii, przechowujemy zgodnie z przepisami prawa przez 10 lat od ich sporządzenia, a następnie przekazujemy je do archiwum ksiąg wieczystych. Wówczas należy się udać do wydziału sądu rejonowego po uzyskanie odpowiedniego wypisu aktu notarialnego.