Akty notarialne

Akty notarialne Kraków

Notariusz sporządza w kancelarii notarialnej akty notarialne dokumentujące dokonanie danej czynności prawnej. Niekiedy forma aktu notarialnego nie jest wymagana przez prawo. Wśród dokumentów, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego pod rygorem nieważności, wymienić można:

  • umowy sprzedaży nieruchomości,
  • umowy o dział spadku, jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość,
  • umowy darowizn nieruchomości,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy,
  • umowy o podział majątku wspólnego, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość,
  • umowy spółek: z o. o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych.

Jednak istnieje możliwość sporządzenia każdego rodzaju umowy w formie aktu notarialnego, korzystając z usług Notariusza, jeśli taka jest wola stron. Formę aktu notarialnego może przybrać np. porozumienie, ugoda, umowa przedwstępna czy umowa o alimenty. Ponadto, pomimo iż nie jest to wymagane prawnie, zalecane jest sporządzanie testamentów w formie aktu notarialnego. Dzięki merytorycznej pomocy Notariusza można m.in. zyskać pewność, że ostatnia wola zostanie spisana zgodnie z regulacjami i nie będzie wątpliwości, co do jej egzekwowania.

Odpisy aktów notarialnych

Wydajemy wypisy i odpisy aktów notarialnych, które zostały sporządzone w naszej Kancelarii. Oryginały aktów notarialnych, które sporządzili Państwo w naszej Kancelarii, przechowujemy zgodnie z przepisami prawa przez 10 lat od ich sporządzenia, a następnie przekazujemy je do archiwum ksiąg wieczystych. Wówczas należy się udać do wydziału sądu rejonowego w Krakowie po uzyskanie odpowiedniego wypisu aktu notarialnego.