Poświadczenia notarialne

Poświadczenia notarialne

Notariusz poza aktami notarialnymi sporządza również poświadczenia:

  • poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem – może dotyczyć np. opinii lub decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, dokumentów księgowych, aktów stanu cywilnego, świadectw,
  • poświadczenie własnoręczności podpisu – w niektórych przypadkach forma z podpisem notarialnie poświadczonym jest wymagana przez prawo i tak np. zgodnie z art. 31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wpis w księdze wieczystej może nastąpić na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu, ponadto zgodnie z art. 180 kodeksu spółek handlowych zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, ponadto zgodnie z art. 751 §1 zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. To tylko niektóre przypadki, kiedy wymagana jest forma z podpisem poświadczonym przez notariusza,
  • poświadczenie pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu – sporządzane np. w sytuacji ubiegania się o świadczenia z ZUS,
  • poświadczenie daty okazania dokumentu – dowód, że w momencie wykonywania czynności dany dokument istniał.